I. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.organickastrava.cz, který je provozován Balvín Agency s.r.o. (dále jen „BA“), IČ:02328691, se sídlem Podnikatelská 558, Praha 9, 19011, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218261. Tyto VOP upravují práva a povinnosti prodávajícího BA a kupujícího v oblasti prodeje zboží, při jeho úhradě, řešení případných reklamací a při dalších vztazích s tím souvisejících.

1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.4 Tyto VOP jsou závazné pro všechny kupující od společnosti BA. Společnost BA si vyhrazuje právo tyto VOP měnit

1.5 Ujednání v individuálních smluvních vztazích mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

II. Definice

2.2 Objednávka musí být učiněna přes e-shop.

2.3 Objednávka kupujícího musí obsahovat:
a) Jméno a příjmení nebo obchodní firmu, bydliště nebo sídlo, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mail).
b) Specifikaci (druh) a množství objednaného produktu
c) Formu dopravy a platby.

2.4 Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle bodů a), b), c) je neúplná. Zájmem prodávajícího je kontaktovat kupujícího a získat úplné, upřesňující údaje.

2.5 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

2.6 Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.

2.7 V případě nedodržení dodací lhůty se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu slevu ve výši 50,- Kč.

2.8 Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

2.9 V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující, který musí s takovýmto postupem předem vyslovit souhlas.

2.10 Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
• Česká Pošta, Zasilkovna.cz, DPD, In-time

Česká Pošta, Zasilkovna.cz, DPD, In-time                                      cena dle aktuálního ceníku

2.11 V případě výměny zboží ve lhůtě 7 dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 7 dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

III. Reklamace a záruky

3.1 Kupující je povinen při obdržení zboží zkontrolovat. V případě nespokojenosti s kvalitou dodaného zboží je kupující povinen provést reklamaci elektronicky e-mailem.

3.2 Kupující je povinen reklamovat zboží zbytečného odkladu. V reklamaci je kupující povinen popsat důvod reklamace, popř. uvést, jak našel vady a označit o jakou dodávku zboží se jednalo.

3.3 Kupující poskytne nezbytný čas, součinnost a příležitost k prokázání a splnění záruční povinnosti prodávajícího. Pokud toto neučiní, je prodávající zproštěn záruční povinnosti, stejně tak je prodávající zproštěn záruční povinnosti v případě, kdy předmět reklamace nebyl kupujícím průkazně skutkově doložen.

3.4 Při prodeji prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní.

3.5 Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

3.6 V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

3.7 Výkon služeb a s nimi spojených rizik je také samostatně pojištěn dle uzavřené pojistné smlouvy pro pojištění podnikatelských rizik mezi BA a pojišťovnou Kooperativa, č. smlouvy: 8603231933.

IV. Ukončení smlouvy

4.1 Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 7 dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

4.2 Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

5.2 Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

5.3 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

5.4 Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

5.5 Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

5.6 V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

5.7 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.